کتاب جادوی سرخ که توسط سیده کوثر غفاری نوشته شده است.و با زبان فارسی چاپ گشته است.که دارای نوزده صفحه می باشد. در سالهای پیش و در گذشته انسانهای بدجنس و خبیثی وجود داشتند که موقرمز ها نام داشتند.که با دزدی و گدایی کردن سرنوشت خود را سپری می نمودند.در بین آنها زن جوانی وجود داشت که مدعی بود جادوگری بلد است و پیشگویی و سحر و جادویش جهان کولی ها را نجات خواهد داد.و آنها را خوشبخت می کند.ولی هر دفعه حرف و چیزهایی که گفته بود غلط از آب در می آمد و سبب مسخره کردن و خندیدن مردم به او می شد.از سمتی گروه آنها به اندازه ای بدجنسی و دزدی می کردند که افراد هر شهری که به آنجا می رفتند پس از زمان بسیار کوتاهی بیرونشان می انداختند.تا آنکه در یکی از روزها آن زن جوان اندیشید و با خود تصمیم گرفت از قبیله بیرون برود و زندگی خود را تغییر نماید. غافل از آنکه تا خود آدمی تغییر نکند سرگذشتش هم تغییر نمی کند.به این موجب زن موقرمز دختر نوزادش را ول کرد و به مکان بسیار دور رفت. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب جادوی سرخ تماس بگیرید.

دانلود کتاب جادوی سرخ