کتاب از مدار پنجاه درجه شمالی که توسط فرشته مظفری نوشته شده است.و با زبان فارسی چاپ گشته است.که دارای صد و سی و پنج صفحه می باشد.نوشته ی از مدار پنجاه درجه شمالی برگرفته از هفت قصه ی کوتاه است.از مدار پنجاه درجه شمالی تجربیات زیبایی از مطالعه کردن داستان واسه ی خواننده باقی می ماند . در دید و نظر نخست امکان دارد این حقیقت که نمونه برگزیده رمان به مهاجرت پرداخته است کمی واسه ی مخاطبی که تجربه‌ای از هجرت کردن و سفر ندارد بی ربط و کسل کننده به نظر رسد. ولی مطالعه کردن نوشته ها این فکر و اندیشه را لغو می‌کند. با آنکه چهره ی مهم و اصلی رمانها سفر کردن می باشد ولی قسمت زیادی از آنها به جای آنکه در مقصد سپری شوند در مبدا گذرانده می شوند.و این تاثیرات نوشته را زیادتر می‌کند. به نوعی این اثر حقیقت غم انگیز مهاجرت را به طورتی متفاوت در هر کدام از قصه ها بیان می نماید که سفر کردن و رفتن فقط فاصله فیزیکی را بیشتر می‌کند و مطلب حقیقی هماکان در منزل می باشد. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب از مدار پنجاه درجه شمالی تماس بگیرید.

دانلود کتاب از مدار پنجاه درجه شمالی