کتاب یک غروب سرد زمستانی که توسط جواد امینی نوشته شده است.و با زبان فارسی چاپ گشته است.که دارای چهارده صفحه می باشد. اثر فوق نوشته ای کوتاه و جالب برای مطالعه می باشد.مرد میان سالی که پشت سر هم صلوات ذکر می کرد نزذیک به من شد و فرش بغل دست من را به بالا برد و تسبیح که با رنگ زرد که دانه های آن مثل یاقوت بودند را بر دست گرفته و با خواندن دوباره ی صلوات رفت صف نخست نماز دست جمعی یا همان جماعت نشست. از پشت پرده که بخش خامها می شد سر و صدای چند بچه کوچک به گوش می رسید.تا آنکه صدای داد زدن همانند پیرزنی صدای زننده ی جیغ و داد آنها را ساکت نمود. تمومش کنید دیگه مگه مچد جا بازی کردنه.بدویید برید خونه هایتان بازی کنید. و صدای بچه ها ساکت شد و دیگر بازی آنها به گوش نرسید و معلوم هم نشد چه اتفاقی برای آنها افتاد و به کجا رفتند. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب یک غروب سرد زمستانی تماس بگیرید.

دانلود کتاب یک غروب سرد زمستانی