کتاب فروشنده ی درون من که توسط افشین فرنگی نوشته شده است.و با زبان فارسی چاپ گشته است.که دارای سی و شش صفحه می باشد. دقت داشتن به این نکات که بسیار با ارزش هستند فروختن فقط به معاوضه کردن پول در برابر کالا مختصر نشده و هر مقدار که خواسته ی نهایی آن بوده است.هر اندازه فرایندی می باشد که در طول آن صحبت و گفتگوی فروش شروع شده و ادامه داشته و به اتمام می رسد.پس می شود صورت پذیرفتن فروش را به فرایند پویای مرحله های گفتمان فروش اختصاص داد که به سه مرحله و راه تقسیم خواهد شد .اول راه و روش قبل از گفتگو فروش و دوم مراحل و روش مسیر فروش و سوم شیوه های انتهای فروش که هر کدام از این شیوه ها خصوصیات و مشحصات خاص خود را داشته اند.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب فروشنده ی درون من تماس بگیرید.

دانلود کتاب فروشنده ی درون من