کتاب به جهنم که توسط خشایار مصطفوی نوشته شده است.و با زبان فارسی چاپ گشته است.که دارای دویست و چهل و هشت صفحه می باشد.نمونه جمع شده از داستان به جهنم که نوشته ی خواندنی زیبا از خشایار مصطفوی می باشد.صبح که چشمهایش را باز گشود حس نمود چیزی را گم کرده است. یا می بایست مساله ای را بیاد آورد که نمی آید. تمایلی واسه ی بلند شدن از جای خوابش نداشت. بیدار و از جایش بر می خیزید که چه کاریی انجام دهد.باران از آوا یا بویی که می داد درست می شد متوجه شد که همچنان خواهد بارید. چهار روز پی در پی از هنگامی که به شمال آمده بودند یکسره و پشت سر هم باریده است.و او و همسر خود را داخل ویلا زندانی نموده بود. به احتمال زیاد در بیرون از خانه هم آب تمام جا را گرفته بود. در ذهن خود می توانست بیندیشد که پیاده روهای گلی هم پر از آب شده است.و با خود تکرار می کرد که وقت خوبی را واسه ی سفر انتخاب نکرده ام.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب به جهنم تماس بگیرید.

دانلود کتاب به جهنم