کتاب دل شب که توسط نجیب محفوظ نوشته شده است.و با زبان فارسی چاپ گشته است.که دارای صد و بیست و یک صفحه می باشد. بدون هیچ اغراقی ادب پارسی زیادتر از هزار سال می باشد که با ادبیات عرب درهم مخلوط شده و متاثر از آن بوده است.و یا بر روی آن اثراتی گذاشته است. ادبیات معاصر مصر و لبنان و سوریه و فلسطین هر یک به اندازه ی خویش گوهرهای روشن و ارزشمندی پرورش داده اند. به این دلیل شناخت ادبیات عرب در فهم بهتر نظرات و دید گوناگون آنها در این کمینگاه پر از اتفاق تاریخی دلیل تاثیرگذار و دوستانه ای دارد. نوشته ای که ترجمه ای از آن هم چنان در دست خود داشته که نمایانگر سرنوشت و انحطاط طبقات اجتماعی کهن و رویدادهای اجتماعی مردم مصر را در نصفه ی نخست قرن بیستم بازتابیده می کند. نجیب محفوظ در یازده دسامبر سال هزار و نهصد و یازده در قاهره به دنیا آمده و در سی اوت دو هزار و شش از دنیا رفت. او در خصوص از دانشگاه در خصوص رشته ی فلسفه فارغالتحصیل شد. او پس از داستان و نوشته های تاریخی به نگاشتن آثار حقیقت گرایانه روی برد. نجیب پنجاه و چهار نوشته برگرفته از داستانهای بلند و کوتاه و سناریو داشته است. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب دل شب تماس بگیرید.

دانلود کتاب دل شب