کتاب افسانه هایی از بومیان استرالیا که توسط علی اصغر فیاض نوشته شده است.و با زبان فارسی چاپ گشته است.که دارای هشتاد و یک صفحه می باشد. بومیان استرالیا به موقیمان و کسانی که در نخستین قاره ی استرالیا ذکر شده از ده‌ها هزار سال قبل از داخل شدن اروپائیان به این دیار و قلمرو در آنجا زندگی می نموده گفته شده است. با داخل شدن سپیدپوستان و دیگر مردمان به قلمرو استرالیا شکل و صورت سرنوشت بومیان که در طول هزاران سال بکر و دست نخورده به جای رسیده بود به دشواری دچار سردرگمی و بهم ریختگی شده بود. در حال حاضر بومیان همراه با دیگر دسته ها و قومی و نژادی داخل منطقه های گوناگون استرالیا زندگی می نمایند و تا اندازه ای سنت‌ها و شیوه ی زندگی خود را نگه داشته است. در این نوشته هفده افسانه از این بومیان آورده شده است. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب افسانه هایی از بومیان استرالیا تماس بگیرید.

 

 دانلود کتاب افسانه هایی از بومیان استرالیا