کتاب افسانه های عامیانه که توسط اسماعیل زرعی نوشته شده است.و با زبان فارسی چاپ گشته است.که دارای صد و دو صفحه می باشد.اهداف من از اراده دادن این اثر و نوشته هایی که در این خصوص در آینده نه چندان دور منتشر خواهد شد جمع‌ نمودن و مراقب کردن مقداری از باورها و عقیده های مردم عامیانه است که ریشه در فرهنگ‌ِ این اجتماع داشته و دارد. صحبت و حرف درمورد علت‌ِ به وجود آمدن این افسانه‌ها در این گزیده جای نمی گیرد. داخل مجله های بعدی هروقت امکان و حوصله ای باشد به تشریح ادله ی ایجاد نمودن و چطور صورت پذیری نوع های مختلف آن‌ها را شرح داده ایم. در قدیم هر اندازه که بسیاری از افسانه‌ها با توهم و خرافات همراه بود ولی در هر کدام از آن‌ها نمایه هایی از جوانمردی و پهلوانی و گذشت و وفا به عهد و پایمردی دلاورهایشان به نظر می آید که از ریشه داری و بزرگی و پاکی انسانهای این سرزمین داستانها داشته است. وجود داشتن این افسانه‌ها گوشته ای از فرهنگ‌ِ عامیانه به حساب می آید. هرر چند که هم اکنون هم‌نسل‌های داستانهای زیادی از این قصه ها را به خاطر دارند ولی ترس آن می باشد که به گذشت وقت و زمان این گنجینه‌های اندیشه به دست‌ِ فراموشی سپرده شوند .برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب افسانه های عامیانه تماس بگیرید.

دانلود کتاب افسانه های عامیانه