کتاب ماه مال همه است که توسط حمید گروگان نوشته شده است.و با زبان فارسی چاپ گشته است.که دارای هفده صفحه می باشد. مادر قاب عکس را تمیز می کند و اشک ریزان با عکس پدر از سفر صحبت می کند. از این که چه اندازه منتظر و وحشت زد به در خیره مانده ولی پدر هیچ وقت نیامد. بعد از نخستین نامه‌اش در ماههای اولیه دیگر نامه‌ای نفرستاد. آن‌ها با وجود پدر ایام زیبایی را سپری نمودند.رزوهایی که با وجود داشتن سختی های بزرگ و یومیه پشت سر هم خنده و شادی بر لب داشتند. ولی در حال حاضر با وجود درست و آرام بودن وضعیت زندگی به سبب نبودن پدر لبخندی بر دهان دیگر ندارند. انگار که قسمت و مکانی از زندگی غلط است. آن‌ها در آرزوی آمدن یک نفر آشنا یا غریبه به دیدار خود هستند . با وجود غم های زیادشان مادر گفته است که هیچ عیبی ندارد ما هم خدای بزرگی داریم.و همیشه در رویای آنکه کاش در یکی از ایام پست‌چی نامه‌ای از بهشت از طرف پدر برایشان آورد. این رمان در قالب شعر و به دو زبان فارسی و انگلیسی منتشر شده است. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب ماه مال همه است تماس بگیرید.

دانلود کتاب ماه مال همه است