کتاب حوادث در جاده های عشق که توسط احمد قربانی نوشته شده است.و با زبان فارسی چاپ گشته است.که دارای صد و سی و هفت صفحه می باشد. این اثر درمورد کارها و عوامل سخت و دشواریهای جوانان عاشق را در شکل یک نوشته شرح کرده است که لفراد موجود در داستان سامان و ساناز می باشند که اتفاقات عشقیشان را نگارنده نوشته است و مسیر و شیوه ی برخورد با این اشخاص را تفسیر نموده است. گفته شده که درد خیلی بدی می باشد .پروردگار از اینطور رنجها را برای گرگ بیابان هم نخواهد. هنگامی که در بندش بیفتی همه ی عضو و اندام آدم به لرزه می افتد. تمام سلولهای اندام انسان به تپیدن می افتند. بدتر از همه آنکه انسان نداند به این بیماری دچار شده است .آن وقت اگر خویش را گم و گور ننمایی خیلی خوش شانس بوده ای.کلمه ی عشق تجربه ای به صورت کامل درونی و خارج از جهان ماده می باشد و هیچ شکل بیرونی و قابل لمسی ندارد . و عاقبت صحبت عاقلانه در باره ی این کلمات به طور تقریبی امکان پذیر نمی باشد. در فرهنگ لغات واژه عشق را به صورتی تعریف نموده است که عشق گزاره ای می باشد که از هم بستگی عاطفی زیاد به کسی یا شخصی به وجود می آید . اما از این کلمه تشریح و بیان های گوناگونی شده است .برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب حوادث در جاده های عشق تماس بگیرید.

دانلود کتاب حوادث در جاده های عشق