کتاب هانا که توسط اعظم فرخزاد نوشته شده است.و با زبان فارسی چاپ گشته است.که دارای دویست و نود صفحه می باشد. فکر می کند که همچنان فرصت دارد.هر اندازه که کوشش نمایی باز هم کم می باشد.اگر اهدافی برای خویش داشته باشی و به آنها ایمان داشته باشی و برای آنها اهمیت و ارزش بسیار بگذاری و حتی وقتی که سالهای زیادی گذشته باشد باز ه دیر نیست و بی شک این اهداف روزی به نتیجه خواهند رسید.با قد و اندامی بلند و برقرار اما کم توان از مسیر بی پایان در بغل جوی آب وایساده و به نقطه ای در دور دست نگاه می کند.انگار که اندیشه ای که در ذهن و فکرش تداول داشت بسیار واضح می دید و نمی خواست هیچ وقت از آن ربایش و حال خارج شود.تا عاقبت کار را بتواند ببیند و وقتی که به مردی نیرومند و مسیری باز واسه ی هدفهایش که در سر پرورش داده رسد و تلاش و سعی خود را به کار گیرد تا به افراد کشور خویش خدمت نماید و در تمام حال راستگو و خدمتگذار باشد. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب هانا تماس بگیرید.

دانلود کتاب هانا