کتاب کی خسرو که توسط آرش حجازی نوشته شده است.و با زبان فارسی چاپ گشته است.که دارای سیصد و هفتاد و نه صفحه می باشد.کتاب کی‌خسرو از سومین داستانهای آرش حجازی می باشد و دو اثر پیش او با اسم های اندوه ماه و شاهدخت سرزمین ابدیت با ده سال فاصله از هم دیگر به چاپ رسیدند و حالا کی‌خسرو که شش سال بعد از شاهدخت چاپ شده است. در آمیزه‌ای از حقیقت و افسانه و زندگی و مرگ و عشق و نفرت چهره ی دیگری از این نگارنده را به ما نشان می دهد. مقابله کردن با دشمنی که از او بدتان می آید راحت است.سخت جنگیدن و مقابله با آنهایی می باشد که دوستشان داریم. در همین جا می باشد که شجاعت سرشار از مفهوم و معنی می شود. آدورا فکر کرده که دیگر همه چیز از بین رفته است. همسرش بیست سال قبل فوت نموده و پسرش بزرگ گشته و از کنارش رفته و در حال حاضر تنها دو دلخوشی در زندگی‌اش وجود دارد.یکی کارش داخل نشر و تز دکترایش درمورد اسطوره ی کی‌خسرو است.ولی هیچوقت این گونه اشتباه نکرده است. درست در وقتی که در اندیشه اش این است که تمام مسائل را درمورد کی‌خسرو دانسته است کتاب کوچک و عجیبی به دستش می‌رسد که همه چیز را تغییر می دهد. برای خرید کتاب کی خسرو به لینک فوق مراجعه نمایید.

دانلود کتاب کی خسرو