کتاب اصفهان نصف جهان که توسط صادق هدایت نوشته شده است.و با زبان فارسی چاپ گشته است.که دارای پنجاه و شش صفحه می باشد.در داخل این کتاب چهار نوشته وجود دارد که به دست صادق هدایت منشر شده می باشد. اولین اثر اصفهان نصف جهان اسم دارد که توضیحاتی درمورد سفر و چیزهایی که صادق هدایت از اصفهان دیده است می باشد. او در روزهای درس خواندن خود مسافرتی به مدت چهار روز به اصفهان انجام می دهد .شرح و تفسیر این سفر را در شکل نقش و وظیفه ی درسی خویش توسعه می دهد. سفرنامه با شرح و توضیحی درمورد خاطراتی از زمان تحصیلات نگارنده شروع می‌شود.همچنان از داستانها و اتفاقات رخ داده میان راه صحبت می شود. تصاویر دیده شده از خیابان چهارباغ و چهل ستون و میدان شاه و مسجد شاه و عالی قاپو و مکانهای دیدنی بسیار زیادی به صورت کامل و آداب معاشرت و پشم اندازهای دیگر شهر و نوشته های دیگر را به وجود می آورد. دومین متن با عنوان مرگ اثر کوتاهیست درمورد مرگ از نگارنده ی بلژیکی به اسم گان که در ظاهر صادق هدایت ترجمه نموده است. برای خرید کتاب اصفهان نصف جهان به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب اصفهان نصف جهان