کتاب نخل و باروت که توسط قاضی ربیحاوی نوشته شده است.و با زبان فارسی چاپ گشته است.که دارای هفتاد و هشت صفحه می باشد.ربیحاوی به دنیا آمده در سال هزار و سیصد و سی پنج در آبادان می باشد.او جنگزده می باشد و زندگی کردن داخل اردوگاه های بی خانمانها را آزمایش نموده و اولین رمان ها و نوشته هایش درمورد مصائب جنگ واسه ی افراد معمول را نگاشته است . در سال هزار و سیصد و پنجاه و هشت پای کوره های جنوب که رمانی واسه ی نوجوانان می باشد به سرنوشت و سختی و مشقت کارگران کودک در کوره پزخانه ها پرداخته است . در نمونه ی داستان های نخل و باروت و حادثه در کارگاه مرکزی حال و احوال جنوب را وصف نموده است. در هنگامی که دود جنگ در آسمان دهکده به چشم خورد و خاطرهای یک سرباز و اتفاقات و رویدادهای جنگ را مورد دقت و توجه عام مردم قرار می دهد . بهترین و درست انجام شده ترین رمانهای نگارنده نمونه هایی بوده که از این مکان جمع آوری شده اند . نگارنده در سالهای بعدی اثرهایی گوناگون دیگری در خارج از کشور چاپ کرده است که می شود به دو داستان پسران عشق و لبخند مریم در سال دو هزار و ده اشاره داشت.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب نخل و باروت تماس بگیرید.

دانلود کتاب نخل و باروت