کتاب زمین آلوده که توسط مهین دانشور نوشته شده است.و با زبان فارسی چاپ گشته است.که دارای شصت و شش صفحه می باشد. نوشته ی جالب زمین آلوده از دسته اثرهای علمی واسه ی کودکان و نوجوانان می باشد و کتابهای طلایی که به دست مهین دانشور ترجمه گشته است.در حال حاضر به اندازه ی سه میلیارد و پانصد ملیون انسان در دنیا زندگی می نمایند.این ازدحام هم چنان بسیار زیادتر از مقداری می باشد که کره ی زمین قادر بر تحمل کردن این جمعیت در آن باشد.در سال دو هزار اندازه ی این جمعیت و ازدحام به دو برابر خواهد رسید.چطور آدمی قادر به زنده ماندن است.پایندگی و ادامه زندگی آدمی به معنی حفظ کردن محیط زیست است.نگهداری کردن از تمامی جانوران کره خاک با آن که کره زمین در ظاهر خیلی بزرگ می باشد ولی فقط در قسمت کوچکی از آن می شود زندگی کرد .برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب زمین آلوده تماس بگیرید.

دانلود کتاب زمین آلوده