کتاب از صندوقی در سرداب خانه قدیمی ما که توسط ابراهیم گلستان نوشته شده است.و با زبان فارسی چاپ گشته است.که دارای سی و هشت صفحه می باشد.این نوشته اولین دفعه در انتشارات فراسو در زمستان هزار و سیصد و هشتاد و نه منتشر شده است و بعد از مدتی داخل روزنامه‌ی عصر مردم در پنج دوره در آبان و آذر هزار و سیصد و نود و دو دوباره منتشر گشت. شیوه و رسم تحریر این نسخه از سپارنده‌ می باشد. آنگونه که اگر آقای گلستان تاکید و پا فشاری داشته بر متصل کردن می به کلمه ی گفته شده و می نگاشته میرفتم ولی در اثر فوق اینگونه نگاشته شده که می‌رفتم. فکر و اندیشه ی سپارنده این می باشد که آقای گلستان برای آنکه صحیح خواسته یک کلمه و حرف تکی از فعل گفته شده با می استمراری می نماید آن می‌ را به باقی فعل متصل می کنند. نارنده در این فکر است که به کار بردن از نیم‌فاصله اینگونه خواسته ای را به وجود آورده است. آقای ابراهیم گلستان در جایی نوشته که گفتم آقای موید مودب است و فروتن. هم اکنون دیدید که در این اثر فعل‌ها درست و دقیق می باشند.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب از صندوقی در سرداب خانه قدیمی ما تماس بگیرید.

دانلود کتاب از صندوقی در سرداب خانه قدیمی ما