کتاب تقلید زندگی که توسط هوشنگ مستوفی نوشته شده است.و با زبان فارسی چاپ گشته است.که دارای دویست و هشتاد و یک صفحه می باشد.این کار هم اکنون یکی از رویدادهای حل نشدنی در سرنوشت و زندگی انسانهای این دوره می باشد. که در تمامی موردها بجای آنکه زندگی نمایند و از آن لذت ببرند شکل و قیافه ی زندگی را به طور دروغین در می آورند. با این مفهوم که در دوران ما با افسوس و حسرت کامل آن موردهایی که ابزار شادی و سعادت و آرامش و آسایش داخل زندگی شرافتمندانه ی انسانها بوده تمامی زیر پرتو یک مشت ریاکاری و فریب و حقه و حیله و خودنمایی انجام گرفته است. و غالب افراد بی آنکه چیزی خودشان دانسته باشند واسه ی آنکه شکل و ظاهر زندگی را درآورند همه ی آسودگی ها و راحتی ها را بر خود ممنوع می نمایند . برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب تقلید زندگی تماس بگیرید.

دانلود کتاب تقلید زندگی