کتاب افسون عشق که توسط رویا سیناپور نوشته شده است.و با زبان فارسی چاپ گشته است.که دارای دوییست و هفتاد صفحه می باشد. از خستگی زیاد کار کمرم را به صندلی که بر روی آن نشسته بودم تکیه دادم و استراحتی نمودم . دست های خودم را بر روی دسته های صندلی نهادم و به طرف پنجره خودم را کشاندم.هوای بیرون کمی مه آلود شده بود. برخی اوقات سرمایی از لای در و پنجره های آلومینیومی به داخل اتاق می آمد. هم اکنون به طرف میز خویش چرخیدم . هوای بسیار گرم اتاق کارم احساس خوب و خاصی را در اندیشه ام تشکیل داده بود. آبدارچی با یک سینی که رویش چای بود به صورتی داخل شد که همچنان چشمانش به او بود که داشت می رفت . با صدای زیاد بسته شدن در ورودی شرکت که محکم به هم دیگر خورد فهمیدم که از شرکت خارج شده است. یک احساس به خصوصی من را پشت پنجره کشید. داخل آن هوای مه و برف و سرمای زمستان دیدم که چتر خود را برروی زمین نهاد و خم شده و با یکی از کفشهایش ور می رفت. با بخاری که بر روی شیشه بود قادر به دیدن چیز واضحی نبودم. او داشت کجا می رفت. آیا سردش نیست.چرا اینگونه است. آوای مادرم را از قاب عکسش به گوشم رسید که گفت به ما چه ربطی دارد. مگه ما وکیل مردمیم .برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب افسون عشق تماس بگیرید.

دانلود کتاب افسون عشق