کتاب داستان های کوتاه در کنار دوست که توسط ابوذر خداپرست نوشته شده است.و با زبان فارسی چاپ گشته است.که دارای صد و نوزده صفحه می باشد.خیلی از ما آدمها سالهای درازی زندگی شبیه به هم و تکراری را برای خود رقم می زنند و از زندگی خویش به طور کامل راضی نیستند. ما آدمها با آنکه خواهان تغییرات بزرگ هستیم و می خواهیم زندگی راضی کننده ای داشته باشیم اما هیچ اقدامی واسه ی تغییر دادن روش زندگی خویش انجام نمی دهیم. برای آنکه در اندیشه ی خود تغییر نمودن را به دشواری و سختی بسیار ربط داده و ناگاه از آنکه با تغییر ندادن سرنوشت خود سختی زیادتری را باید تحمل کنیم . ما به گونه ای از زندگی خویش راضی شده و لذت خواهیم برد که آنطوری که علاقه داریم زندگی نماییم.خیلی از ما انسانها با بزرگ و برتر دانستن خویش به افراد دیگر و مورد احترام قرار ندادن و آن ها را آدم به حساب نیاوردن همواره نه واسه ی دیگران بلکه واسه ی خویش ناخوشی و ناراحتی را به به وجود می آوریم. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب داستان های کوتاه در کنار دوست تماس بگیرید.

دانلود کتاب داستان های کوتاه در کنار دوست