کتاب داستان ماجرای احمد و ساعت که توسط فرشته طائر پور نوشته شده است.که دارای سی و هفت صفحه می باشد.و به دست نشر پایگاه ادبی شفیقی به چاپ رسیده است. هر هفته پدر احمد به کوه می رفت و ورزش می نمود و در زمانی که سارا دختر کوچک خانواده در حال صبحانه خوردن بود بر می گشت یعنی ساعت نه صبح. پس از گذشت هفته ها و انتظار کشیدن های مداوم عاقبت آن هفته پدر احمد با او صحبت نمود و به او گفت که در صبح جمعه همان هفته تصمیم گرفته تا او را هم با خویش به کوه ببرد. احمد نیز خود را واسه ی تقریبا ساعت شش صبح جمعه حاضر کرده بود.ولی تصور کرد که از روز پنجشنبه ساعتی که بر دیوار بود بسیار تنبل شده بود و بسیار آرام آرام کار می نمود.او به تخت خوابش رفت تا بتواند زودتر بخوابد و فردای آن روز زودتر بیدار شود. اما نیمه شب هنگامی که تمام افراد خانه به خواب فرو رفته بودند. احمد از خواب بیدار شده تا به ساعت روی دیوار کمک نماید که حرکت آرام و تنبلی اش را جبران کند . برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب داستان ماجرای احمد و ساعت تماس بگیرید.

دانلود کتاب داستان ماجرای احمد و ساعت