کتاب چاه بابل که توسط رضا قاسمی نوشته شده است.که دارای دو بیست و پنج یست وصفحه می باشد.و به دست نشر باران و در سال هزار و سیصد و هفتاد و هشت به چاپ رسیده است.برای چه این اندازه فرق دارد با همدیگر تاریکی با تاریکی.برای چه تاریکی در داخل قبر متفاوت است با تاریکی داخل اتاق آدم.و آنکه بسیار فرق دارد با تاریکی موجود در داخل یک چاه در اعماق زمین و فرق می نماید با تاریکی ها در زهدان.هنگامی که دایی با آن دو گودال و سوراخ خالی چشم ها روی چهره ی صورتش بازگشت به سمت درخت انجیر که وسط حیاط قرار داشت به گونه ای بازگشت که انگار چشمانش می بینند. به صورتی برگشت که من وحشت کردم. تو ببرایم گو نایی برای چه تاریکی بی آغاز فرق می نماید با تاریکی همیشگی.چگونه تاریکی پشت پلک چشم .هام سوزن سوزن می شود.ای تو که از جهان و ستاره ی دیگری بازگشتی تو برایم بگو. برای خرید کتاب چاه بابل به لینک موجود مراجعه نمایید. .

دانلود کتاب چاه بابل