کتاب دادرسی که توسط غزاله علیزاده نوشته شده است.که دارای چهل و چهار صفحه می باشد. برخی اوقات بر روی چمن های خیس دراز کشیده و به آسمان نگاه می کنم. تیکه های ابر که می گذرند و شوق و انگیزه نوجوانی آشفته بودن را می‌دمیدم به آسمان.داخل گلخانه می‌نشستم و پشت سره هم کتاب مطالعه می کنم. نگارنده ها و شاعران مشهور را تا اندازه ی پرستش می‌ستودم. از دنیا روزمرگی و پاک فراری می باشد و این آشفتگی جنبه‌ی بومی نداشته و ندارد. پشت مرزها هم پاکی و آرمان‌گرایی به آدم پشت نموده و معروفیت فصلی و جنسیت و پول گریزنده و اقیانوس‌های بزرگ و وسیع را در اندازه ی حوض های کوچک و تنگ فروکاسته می باشد.یادم می‌آید سال قبل داخل پاریس بودم. واسه ی گرامی داشت میتران شب آزادی داخل فرانسه را بازسازی نموده بودند. میتران یکی از اعضای نهضت مقاومت بود. تانکها از مکان ها و خیابان‌های بسیار تاریک که نوری در آن نبود گذر می‌کردند و جانشین های افسران نازی و سپاه هیتلر چراغ قوه‌های خود را روی مردم می انداختند. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب دادرسی تماس بگیرید.

دانلود کتاب دادرسی