کتاب دوستان مهربان که توسط یاشا محمدی رفیع نوشته شده است.که دارای بیست و هشت صفحه می باشد. یکی از اساسی و مهم ترین وظیفه های پدر و مادرها در مقابل کودکان یاد دادن مفهوم های والای آدمی همانند دوستی و مهربان و عشق ورزیدن به آنها است. با تربیت و تعلیم دادن اینطور انسانهایی می شود در انتظار این بود که آینده ای بسیار روشن و پر از شادی و سعادت و نیک بختی در روبروی رویمان قرار خواهد گرفت. اهداف من از تهیه کردن نمونه های جمع آوری شده اثرهای دوستی آشنا کردن دید کودکان با مفهوم و معنی با ارزشی همانند محبت و دوستی و همکاری و غیره می باشد و در مسیر رسیدن به این اهداف یاری نمودن پدر و مادران الزامی است. کتاب نخست از این نمونه با اسم دوستان مهربان در حال حاضر تقدیم حضور شما شده است و امید خواهیم داشت که ثمره ی این کوشش گامی هر اندازه کوچک در مسیر ارتقا و بلندی و برتری فرزند شما باشد. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب دوستان مهربان تماس بگیرید.

دانلود کتاب دوستان مهربان