کتاب حق و ناحق که توسط مهدی آذریزدی نوشته شده است.که دارای چهل و دو صفحه می باشد. مهدی آذر یزدی نگارنده ی مشهور قصه های کودکان در سال هزار و سیصد داخل خرمشاه حومه یزد به دنیا آمده است. او در سال هزار و سیصد و بیست و دو به تهران آمد و در داخل تهران زندگی نمود. درس او زیادتر در حوزه های علمی و دینی کهن صورت گرفته شده است . پیش از آنکه به کار نوشتن اثرهایی برای کودکان پردازد به شغل های مختلف و همچنان شغل و کارهایی در زمینه ی عکاسی و کتابفروشی داشته است .او از سال هزار و سیصد و سی و شش با دقت به ضمینه و متون بسیار زیاد پیشش آغاز به نگاشتن داستانهای مختلفی واسه ی کودکان کرد. ی‍ک‌ رمان از س‍ی‍اس‍ت‌ن‍ام‍ه خ‍واج‍ه‌ ن‍ظام‌ال‍م‍ل‍ک معتصم هشتمین خلیفه ی عباسی همچنان مثل دیگر اشخاص که با پای مال کردن حق بر جایگاه خلافت تکیه زدند .مردی ظالم و ستمگر بود ولی به وقت اضطراری واسه ی حفظ و نگهداری کردن جایگاه خویش ناچار بود پایبندی به بعضی از جلوه های اخلاقی مسلمانان را به دید و عرضه گذارد و این داستان یکی از آنها می باشد. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب حق و ناحق تماس بگیرید.

دانلود کتاب حق و ناحق