کتاب سنت شکن به دست الناز محمدی نوشته شده است.در اول نام تفکر بر انگیز داستان اندیشه ی را مشغول خویش می سازد .تمامی ما دانسته ایم که در کشوری با برخی از سنت ها و اعتقادات غلط و نا درست زندگی می نماییم. اعتقاداتی که پابند دیگران گشته و نمی گذارد که انسان به راحتی نفس بکشد.صحبت مهم و اساسی این می باشد که در این داستان چه سنتی سخیف و نا معقول شکسته و از بین خواهد رفت.در اول رمان با مطلب ادبی مبهم رو به رو خواهیم شد که افزون بر انرژی ها و پختگی نوشته نگارنده نماینده ی اساسی جذب مخاب واسه ی ادامه دادن به قصه است .به ایام قدیم که باز گردیم ردپایی از اعمال نادرست خواهیم دید. کارهای غلطی که چه کوچیک و بزرگ برخی اوقات سایه خود را تا آخر عمر به دنبالمان آمده که درست همانند سایه ی مرگ سرد و ترس آور می باشد.این اثر درمورد یک زن و یک مرد و یک کودک و یک فامیل می باشد که در حال تکرار است.هرکس به سراغ حرمت خویش و یکی حرمت دل و برخی حرمت خون و هم خونی رفته است.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب سنت شکن تماس بگیرید.

دانلود کتاب سنت شکن