کتاب بچه های اعماق که توسط مسعود نقره کار نوشته شده است. بچه های اعماق یکی از اثرهای بسیار خوب این نگارنده ی تبعیدی به آلمان می باشد که در قالب رمانهای کوتاه به توضیح خاطرات خویش در زمان انقلاب و بعد از موفق شدن انقلاب اسلامی و بگیر و ببندها و تبعید پرداخته است. و با گفتاری بسیار ساده و به دور از هر طور تشریفات به توضیح نمایه ها و مسائل دیده شده ی خویش از این زمان می نشیند و آنها را با اندوه غربت درهم متصل کرده و همانند شربتی شیرین به دست داده که در وجودش تلخی اسفناکی را به همراه دارد.مهی بسیار انبوهی شهر را تحت پوشش خود قرار داده است. مه بر روی رودخانه خروشان می باشد و در همان جا که عمق رودخانه خیلی کمتر است آب تاب ندارد. مراد به سمت صندلی زیر چراغ مهتابی رنگ رفته است. بر روی صندلی که در مه پنهان شده است می نشیند .پرنده ها به سمتش می آیند به امید آن که دانه ای یا تکه نانی واسه آنها آورده باشد.کبوترها بر سنگفرش بغل نیمکت نشسته و قوها و اردک ها در آب مانده و با موج ها این طرف و آن طرف می روند.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب بچه های اعماق تماس بگیرید.

دانلود کتاب بچه های اعماق