کتاب ماهک رمانی ایرانی از مژگان مظفری است .ماهک مانند همیشه با گفتن دل نشین مشغول دادن کنفرانس بود و تلاش می نمود به شخص دیگری به غیر از استاد به کس دیگری نگاه نکند ولی انگار آن عمل امکان پذیر نیست.رامین احمدی پسر تخص و شرور کلاس در هنگامی که خودکاری داخل گوشهای خود فرو نموده است.به او زول زد.ماهک که نسبت به شکل و اداهای او نمی توانست بی تفاوت باشد .به دشواری جلوی خنده ها ی خود را گرفته بود.استاد گفت خانم دلفانی برای چه سکوت نموده اید.لطفا ادامه نمایید.ماهک با نگاهی بر ساعت دیواری کلاس که بالای تخته سیاه نصب شده بود گفت استاد اگه اجازه دهید واسه ی جلسه بعدی زمان ما بسیار کم می باشد و کنفرانس من بسیار زیاد و احتیاج به وقت زیادتری دارد.تا دقایقی دیگر ساعت کلاس به آخر خواهد رسید.من هم در این وقت کم نخواهم توانست اینهمه خلاصه را کنم.استاد قبول نمود که ماهک جلسه ی بعد کنفرانس خود را بدهد. برای خرید کتاب ماهک به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب ماهک