کتاب ایرانی دریا نوشته ی مودب پور است.این داستان نگار فارسی اثرهایی همانند پریچهر و یلدا و گندم و غیره را نیز به تحریر درآورده است. بسیاری از آثار مؤدب پور جز آثار عاشقانه می باشد.نخستین روز دانشگاه بود.دانشگاه تهران همان دانشگاهی که روزی آرزویم بود .جلوی در اصلی دانشگاه ایستاده بودم .وحشت کرده بودم و جرات داخل شدن را نداشتم .جلوی در دانشگاه ایستادم و به سر در زیباش نگاه می کردم.در تمام عمرم آرزوی همچین روزی را داشتم.حالا همان روز است اما من می ترسم.در همان وقت چشمانم را بستم و به خود گفتم. تو دریا می باشی.با اراده و شجاع و با پشتکار فراوان و آرام ولی سخت کوش .هنگامی هم که عصبانی می شود دیگر چیزی جلودارش نیست.پس برو داخل و رفتم.تا از در دانشگاه داخل شدم چند تا سال آخری جلوی در ایستاده بودند نمی دانستم چه باید کنم و کجا بروم.رفتم جلوتر و از یکی از آنها پرسیدم ببخشید آقا من سال اولی می باشم می شود من را راهنمایی کنید و بگویید باید کجا برم.او هم بدون معطلی جواب داد قربون من و تمام دوستانش زدند زیره خنده.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب دریا تماس بگیرید.

دانلود کتاب دریا