کتاب یک شهر نوشته شده به دست احمد محمود است.این داستان به گونه ای ادامه قصه ی رمان همسایه‌ها می باشد که هم اکنون بدون اشاره‌ای به آن داستان ادامه پیدا کرده است. رمان بعد از کودتای بیست و هشت مرداد یعنی همان وقتی که داستان همسایه‌ها به آخر رسیده شروع شده است و زمان اتفاق افتادن کودتا تا پاکسازی نمودن ارتش شاهنشاهی از افسران حزب توده را به تصویر کشانده است.مثل داستان همسایه‌ها همه ی رویدادها از نظر و دید خالد روایت شده و باز هم همانگونه که در همسایه‌ها کوشش شده تا اشاره مستقیمی به اتفاقات تاریخی و سیاسی کشور نکند بلکه فقط بازتاب آنها داخل زندگی طبقه فقیر اجتماع به تصویر کشانده شده است. هر اندازه این نیت در قسمتی از کتاب به صورت تکمیل فراموش شده و نگارنده نا به هنگام به توضیح کامل آخرین ایام چندین نفر از افسران ارشد حزب توده که بعد از کودتای بیست و هشت مرداد بازداشت و اعدام گشتند پرداخته است.خالد همان فرد نخسست داستان همسایه‌ها که در آخر آن کتاب در حبس بود در داستان یک شهر تبعید شده است و قصه ی همسایه‌ها در این نوشته در حال و هوای تبعید ادامه پیدا می کند . برای خرید کتاب داستان یک شهر به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب داستان یک شهر