کتاب شب ایرانی نوشته ای از ر. اعتمادی است.پرواز با هواپیما تمام وقت واسه ی ایرانی ها با یک شیوه ی گسترده و درهم پیچیده و راز گونه همراه بوده است.تا هنگامی که سوار بر هواپیما نشده ایم هیچ وقت به آن نمی اندیشیم ولی این که بر روی صندلی بنشینیم و کمربند خود را بسته و محکم کنیم و مهماندار هواپیما سفر به خیر معمولی خود را که از تکرار مانند برگه های کهن گرامافون خط خط افتاده است برای ما می گوید و نا به هنگام تفکرات هزاران ساله نسل های پی در پی درمورد مرگ و سفر به دنیای دیگر در عمق تیره ذهنمان جان خواهد گرفت . و هزار و یک پرسش تکراری که همانند سفر به خیر مهماندار هواپیما تکراری و خط خطی بوده که در مقابلمان قد علم کرده است.اگر هواپیما بیفتد و سقوط کند چه خواهد شد .من چطور خواهم توانست با مرگ روبرو شوم.پس سهم من از این جهان چه بوده و مرا واسه ی چه اصلا به وجود آمده بودم.اهداف آخر از به وجود آوردن من بر روی زمین چه بوده است.ولی هر اندازه هواپیما از زمین فاصله گیرد ما ایرانی ها خود را زیادتر به پروردگار نزدیک حس می نماییم و دیگر از وحشت یا به موجب پنهانی دیگر زمین را نظارت نمی کنیم.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب شب ایرانی تماس بگیرید.

دانلود کتاب شب ایرانی