کتاب وادی عشق و گناه نوشته ی م. پریزن داستانی عاشقانه شاعرانه ای است که واقعا بسیار زیبا است.وقتی که چشم های او ادامه ی شعر را تار دید دل شکسته و ناراحت شد و کتاب را بست و نگاهی به عکس شاعره ی کتاب انداخت که چشمان سیاه خود را به مخاطب بسته بود و زل زده بود.او فورغ فرخزاد را شاعری بسیار توانا پیدا کرده بود.فروغ فقط شاعری بود که قادر شده بود تا عمق روح او نفوذ نماید. شعرهایش به او آرامش خاصی می داد.از این رو دیوان شعر فروغ تمام وقت و تمام جا همراه لحظه لحظه ی او در جاده ی سرنوشت بود.او از خواندن هیچ هنگام خسته نمی شد.اما امروز در این عصر دلگیر کننده ی پاییزی نه دیدگان منتظرش قدرت مطالعه را داشت و نه گوش های مراقبش نیروی شنیدن.برای آنکه در انتظار به گوش رسیدن صدای پایی آشنا بود و دیدگانش خیره ی دیدن تصویری خیال برانگیز بود.زمان کمی از موعد مقرر سپری شده بود اما اثری از آن که فریاد انتظارش را می کشید نبود.وحشت زده از روی نیمکت بلند شد و کمی در اطراف راه رفت.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب وادی عشق و گناه تماس بگیرید.

دانلود کتاب وادی عشق و گناه