کتاب در جستجوی بهار اثر زهرا اسدی رمانی است درباره پسر بچه ای که مادرش باردار است و سعی میکند از او مراقبت کند. تقریبا غروب بود مادر از صبح بسیار رنگ پریده و بی قرار بنظر میرسید. چندین دفعه در وقت انجام دادن کارهای خانه حال پریشانش را متوجه شدم.نه ماه از باردار بودنش سپری شده و شکمش بسیار بزرگ شده بود و دیگر حمل نمودن آن برایش بسیار سخت شده بود.لاله غور غور می نمود و در حال شستن ظروف بود خم شده و می گفت دلم درد می کند.عرق بر پیشانی مادر نمایان کننده ی حال خرابش بود با آن حال با صبوری نظری به من که در گوشه حیاط نشسته بودم کرد و با حال نزار گفت بلند شو به او مقداری نان ده او از ظهر هیچ چیز نخورده است.در صورتی که نان را بدست لاله میدادم پرسیدم مادر حال شما خوب نیست.شست و شوی ظرفها تمام شده بود. آنها را داخل سبدی کنار دیوار گذاشت و در آن شکل کمی اب بر صورت خویش پاشید و در جواب گفت چیز خیلی مهم نمی باشد تو برو با بچه ها بازی کن .گفتم امروز حال بازی ندارم می خواهی جایت را بندازم تا استراحت کنی.دستش را به شیر آب گرفت و با تکیه دادن بر آن به دشواری از جای خود بلند شد. برای خرید کتاب در جستجوی بهار به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب در جستجوی بهار