کتاب دایره قسمت به قلم نیلوفر لاری است .که قصه ی سرگذشت عاشقانه یک دختر و پسر جوان را بازگو میکند و داستان بسیار جالبی دارد که امکان دارد واسه ی همه پیش بیاید.دوری زد و چشمان شگفت زده اش را به چشم من دوخت.لحظه ای حس نمودم رنگ از صورتش پریده است.ولی از تک و تا هنوز نیفتاده است.چهره با پوست سفید و گوشتالودش را پوزخندی مسخره کننده از هم باز نمود و گفت عکس دوستم ناهید می باشد چگونه او را نشناختی.این دفعه نوبت من بود که با نگاه حیرت زده و چشمانی از کاسه سر بیرون زده نگاهش کنم.تقریبا داد زدم عکس ناهید .فکر کردی کردی من احمق هستم.عکس یک پسر را از عکس یک دختر تشخیص نمی دهم.تو می گی ناهید است.نگذاشت به صحبت های خود ادامه دهم عکس را از داخل دستم کشید بیرون و با شکلک در آوردن گفت عکس دوستم است حالا راحت شدی .برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب دایره قسمت تماس بگیرید.

دانلود کتاب دایره قسمت