کتاب الهه شرقی به نوشته رویا خسرونجدی است. ما هم چنان این بازگشت نا به هنگام و غیر منتظره همانند زلزله ای آرامش موجود شیرین زندگی را دفعه دیگر به دگرگونی می کشید و این شروع فصل نویی بود که آخرش نا آشکار بود.خود را بر روی تختش جمع کرد.اعصابش آنگونه بهم ریخته و مشغول بود که حس می نمود اندیشه اش از کار افتاده و ذهنش را خوابی عمیق و سنگین دزدیده است.به زحمت از جا بلند شد و خود را به روبروی پنجره اتاق رساند.پنجره ای که در ایام بسیار منتظر یک خبر خوش روبرویش می نشست و با ابر های دلگیر اسمان پنجره گریه می نمود .امروز هم باران بارید و آسمان پنجره لبریز از ابرهای بسیار دلگیر و سیاه بود و اندیشه و فکر آشفته ی او به جای پیشروی در وقت حال به قبل و قدیم ها می پرداخت و پلک های خسته شده اش را روی هم می نهاد. چشمانش را که باز کرد دوباره همان تصویر قدیمی و تکراری در آینه جا گرفته است.چه اندازه دلش میخواست جای این تصویر قدیمی که ززمان زیادی از تکرار آن در آینه گذشته صورت دیگری در دل آسوده و آرام و صاف اینه جا می گرفت. برای خرید دانلود کتاب الهه شرقی به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب الهه شرقی