تبریز مه‌آلود داستان عاشقانه ی آذربایجانی می باشد که به دست محمد سعید اردوبادی نگاشته شده است. ماجرای اساسی و مهم این نوشته داخل تبریز و در طول جنبش مشروطه ی ایران و اشغال تبریز بدست نیروهای روس در اول سده ی بیستم رخ داده است. بیشتر تمرکز نوشته درمورد رویدادهای انقلاب مشروطه‌ در پشت رمانی عاشقانه است.این داستان در واقع به زبان ترکی آذربایجانی نگاشته شده و هم اکنون دو دفعه به زبان فارسی برگردانده شده‌ است.یک دفعه به دست سعید منیری و بعد از آن توسط رحیم رئیس‌نیا ترجمه شده است. در ترجمه ی رئیسی‌نیا ترجمه کننده روایت داستان را با منبع های با اعتبار تاریخی مقایسه نموده و بعضی از متون اثر را مورد نقد صورت داده‌است. نوشته از زبان فرد نخست است که مطالعه کننده در آخر کتاب به هویت او پی برده است. اضافه بر قصه ی رمانتیک داستانگو توضیح درمورد تک به نک اتفاقات مشروطه و اشغال در آمدن تبریز بدست نیروهای روس پرداخته است. به همراه تحلیلات از دید و نظر فردی با آرمان های سوسیالیستی در اطراف رمان به چشم خورده است .به جز غلو افراطی اثر انقلاب سرخ کمونیستی روسیه و باقی نوشته زیادتر با شواهد تاریخی هم سطح است. برای خرید کتاب تبریز مه‌ آلود به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب تبریز مه‌ آلود