کتاب خودکشی صادق هدایت نوشته اسماعیل جمشیدی است. خودکشی نخست هدایت که به حادثه رود مارن معروف شد که در ارتباط با به دورانی می باشد که هم اکنون او در مرحله های شروع کار نگارندگی وی بوده است. او در اردیبهشت ماه سال هزار و سیصد و هفت با انداختن خویش داخل رودخانه مارن خودکشی نمود. ولی بر روی قایقی افتاد و نجات پیدا کرد. او در سال هزار و سیصد و بیست و نه واسه ی درمان حال روحیش به پاریس رفت. و در فروردین سال هزار و سیصد و سی داخل پاریس در آپارتمانی که در کوچه ی شامپونی اجاره نموده بود با باز کردن شیر گاز خود را کشت . که مدارک و گواهی فوت او به دست سفارت ایران داخل پاریس فوت او را در سال هزار و سیصد و سی صادر کرده است. علت خودکشی هدایت ولی در جواب به این سوال که برای چه هدایت خودکشی نمود جواب‌های گوناگونی داده شده است. دکتر محمدعلی اسلامی ندوشن هم اکنون در این مورد گفته که اگر او خود را کشت واسه ی آن بود که مقصد و زندگی خویش را از دست رفته می دید و این از دست رفتن بر موجب نا امیدی عمیق و کم شدن نیروی جسمی و روحی ایجاد شده است. برای خرید کتاب خودکشی صادق هدایت به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب خودکشی صادق هدایت