کتاب روزگار سپری شده مردم سالخورده که توسط محمود دولت آبادی نوشته شده است.که دارای پانصد و شصت و سه صفحه می باشد. روزگار سپری شده مردم سالخورده عنوان داستانی سه جلدی به نوشته محمود دولت آبادی است.این نمونه سه جلدی به ترتیب با اسم های اثر نخست اقلیم باد و اثر دوم با نام برزخ خس و نوشته سوم به اسم پایان جغد از سال هزار و سیصد و شصت و نه به بعد به دست انتشارات چشمه و فرهنگ معاصر چاپ شده است.داستان روزگارِ سپری‌شده مردمِ سالخورده سرنوشت سه نسل از یک خانواده می باشد. داستانِ این خانواده با استاد‌ابا ضروع می گردد. او در دوران ناصرالدین شاه قاجار و در ایام پاییزی از جایی نا شناخته به روستایِ تلخابادکلخچان آمده است. داخل کلخچان دو ارباب و حاج‌کلو و چالنگ مردم را در زیر دست و کنترلِ خویش دارند.کارِ معمولِ استاد‌ابا در روستا دلاکی و مو را از ته زدن و ختنه و دندانکشی و حجامت می باشد. مراسمِ عزا و عروسی و شبیه‌خوانی ماهِ محرم را اداره می کند و ایام عاشورا در لباس شمر ایفای نقش می‌کند. با دختری از خانواده‌یِ سیدها به اسم بی‌بی‌آدینه ازدواج می نماید. برای خرید کتاب روزگار سپری شده مردم سالخورده به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب روزگار سپری شده مردم سالخورده

(اقلیم آباد)

(برزخ خس)

(پایان جغد)