کتاب باشد برای وقتی دیگر که توسط فیروزه خلیلی یزدی و به اهتمام سید ابوالفضل طاهری نوشته شده است.که دارای صد و پانزده صفحه می باشد.شخصی که کافه برای او بود دستی به پشت مراد زد و دور گشت .سرش بسیار شلوغ بود. مراد به فکر فرو رفت و بعد به دور و اطراف نگاهی انداخت و چند نفر دیگر را هم شناخت. سرش را تکان داد. همه ی مردم از سرما حمله کرده بودند تا یک فنجان چای یا قهوه داغ بخورند. اصلا قهوه دوست نداشت . مخصوصا اگر قهوه تلخ بود . فکرش هم دهانش را تلخ می نمود آن هم با آن درده‌های حال بهم زن که زیر زبانش گیر می‌افتاد. با خویش فکر کرد یک فنجان که نه یک لیوان بسیار بزرگ چای گرم سفارش دهم. مراد هیچ هنگام حال خوشی نداشت و مخصوصا امروز که چهلم مادر خود را گرفت و او تنهاتر از تمام عمر می بایست ادامه می‌داد و حاجی شالچی پدر وی هم که پشت هم به عراق و سوریه و لبنان در رفت و آمد بود. مراد ھیچ هنگام حس نکرد به ثبات و بزرگ شده است.سرگردان و یله بود درست همانند شخصیت یله در داستان شازده حمام نشست. به دور و برش نگاهی انداخت. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب باشد برای وقتی دیگر تماس بگیرید.

دانلود کتاب باشد برای وقتی دیگر