کتاب ستاره من که توسط حوریه رادان فر نوشته شده است.که دارای پانصد و هجده صفحه می باشد.داستان ستاره من قصه ای می باشد درباره ی دختر ایرانی به نام بنیتا که از کودکی داخل فرانسه زندگی نموده و بزرگ شده است. به موجب پیروزیهای زیادی که در رشته‌ خود داشته است او را به عنوان نخستین زن به فضا فرستاده اند ولی متأسفانه سفینه از کنترل وی خارج شده و به طرف یک سیاهچاله کشیده شده است. سفینه‌ او از بین می رود و از مبان می‌رود. ولی او سالم مانده و این تازه آغاز داستانهای عجیبی می باشد که تا حال حاضر واسه ی هیچ شخصی رخ نداده است.شنیده ای گفته اند که اگر سرعتت از سرعت نور زیادتر باشد و اگر به نور خندیدی و گفتی زکی و با همان سرعت هم از یک سیاهچاله رد شدی و به آن هم یک پوزخند زیبا زدی و هم اکنون باز همون حرفو تکرار نمودی زمان را رد کرده ای.من هیچ یک از این پوزخنا قسمتم نگشت .دقیقا رفتم وسط سیاهچاله و هم اکنون اینجا قرار دارم.اما زمانو رد نمودم و زمان برای من به عقب بازگشت آان اندازه به عقب بازگشت که یک مرده ی هزارساله آمد بر جلوی چشمانم .برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب ستاره من تماس بگیرید.

دانلود کتاب ستاره من