کتاب الکی خوش‌ها که توسط خسرو شاهانی نوشته شده است.که دارای صد و سی و نه صفحه می باشد.کتاب الکی خوش‌ها یکی از نوشته های مشهور طنز نگار مشهور خسرو شاهانی بوده است .طنز نگاری که به عزیز نسین ایران معروف گشته است. خسرو شاهانی نوشته های خود را شیرین می نگاشت ولی تلخ و صریح صحبت می کرد. در هر تعریفی و خاطره شاهانی حتی در مصمم ترین آنها نکاتی از طنز پنهان گشته است.او در سال دهم دی ماه هزار و سیصد و هشت داخل نیشابور متولد شده است. اسم پدر او علی اصغر بود. به دنیا آمده در قوچان و یکی از کارمندان دولت بود. مادرش علویه بیگم در تهران متولد شده بود. خانواده مادرم واسه ی زیارت به مشهد رفته بودند که مقدمات ازدواج پدر و مادرم در همان سفر زیارتی فراهم گشت.بهمن هزار و سیصد و بیست و دو در مسیر جنگ جهانی پدرش به زیرماشین متفقین رفته و از دنیا رفت.و او به ناچار درس را ترک کرده و از پانزده سالگی به دنبال نان رفت.از فوت خسروشاهانی طنز نویسی که به عزیزنسین ایران معروف شده بود سالهای زیادی نمی گذرد.او خراسانی بود و لهجه بسیار زیبای نیشابوری اش شناسنامه سخن تند و برخی اوقات تلخش بود. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب الکی خوش‌ها تماس بگیرید.

دانلود کتاب الکی خوش‌ها