کتاب قصه ما همین بود که توسط محمد میرکیانی نوشته شده است.که دارای شصت و یک صفحه می باشد. در سالهای قبل پدر و مادربزرگ‌ها بچه‌ها را به زیر کرسی جمع می کردند و واسه ی آنها داستان تعریف می نمودند و در پایان قصه نفسی عمیق کشیده و می‌گفتند قصه ی ما به سر رسید و کلاغه به خونش نرسید.یا آنکه می گفتند بالا رفتیم هوا بود پایین آمدیم زمین بود قصه ما همین بود.بچه‌ها در ذهن خود می اندیشیدند که دیگر داستان قصه‌گو به آخر رسیده است .اما دوباره در شبی دیگر که می‌رسید و وقت گفتن داستان و حکایت دگر بود.هم اکنون شما در مقابل خویش اثری دارید که برگرفته از هفت قصه است.داستانهایی که به صورت قصه‌های قدیم پدر و مادربزرگ‌ها است. این داستانها به گونه ای نگاشته شده‌اند که شما هم قادر بر این باشید که آنها را مطالعه کنید و هم واسه ی دیگران تعریف کنید. قصه بقال و رفیق نابکار هم از اثر فرج بعدالشده بازنویسی گشته است. داستان حکیم و تاجر هم سرانجام بهره‌ای می باشد که از یکی از داستانهای کوتاه و منظوم هفت اورنگ جامی گرفته شده می باشد.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب قصه ما همین بود تماس بگیرید.

دانلود کتاب قصه ما همین بود