کتاب افتخار فراموش شده که توسط بهزاد سرهادی نوشته شده است.که دارای دویست و چهل و هفت صفحه می باشد.آدم حال حاضر از نصیحت شنیدن رد شده اند و زبان نصیحت گران را با رضایت کامل در طبقه سفیهان گذاشته است.موضوع فقط نگاشتن نبود .نه صرفا واسه ی آنکه آدم را سرگرم نماید و یا با کمک گرفتن و بازی با کلمات عاملی واسه ی به دست آوردن افتخار.دلیل واسه ی دست به قلم شدن مشغولات ذهنی بود که از زمان قبل و تا روزها در اندیشه به آهستگی صورت می‌گرفت. به عبارتی نگاشتن امری واسه ی توضیحات اندیشه ها شخصی خویش و ارضاء احتیاجات ذهنی و البته عاملی گشت محرک واسه ی بازگو نمودن آن که مرا وادار می نمود با همه ی قدرت جمله‌هایی شاید بر حساب کم تجربه‌گی و نچندان تزئین شده به شاخص‌‌های ادبی را کنار یکدیگر بگذارم .شاخص‌هایی که نه واسه ی مطالعه واجب که واسه ی قضاوتِ طیفی بخصوص با ارزش است.واسه ی هر شخصی که مقدار کمی رمان و داستان مطالعه کرده باشد روشن می باشد که افشای موضوع و یا لو دادن آن حتی در برگه های غاولیه ی نوشته و بدترین رویداد روبروی انگیزه‌ی خوانندگانِ اثر خواهد گذاشت. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب افتخار فراموش شده تماس بگیرید.

دانلود کتاب افتخار فراموش شده