کتاب خواستگاری یا انتخاب که توسط م.مودب پور نوشته شده است.که دارای نود صفحه می باشد.نگارنده درمورد این متذکر شده است که اثری که تصمیم گرفته اید بخوانید به طور فیلم است که آقای م.مودب پور نگاشته است. در این نوشته کتاب اصلی از قصه و داستان تشکیل شده است که من یکی از آنها را در این نوشته واسه ی مطالعه کنندگان گذاشته ام. داستان دیگر به طور فیلم نامه نمی باشد و زمان است و شاید بسیار از این فیلم نامه زیبا تر نیز باشد.فریبا و شهره ایستاده اند تا مترو از راه برسد . و هم اکنون نیز در حال صحبت کردن با هم دیگر می باشند .داخل مترو عده ای از خانم ها و آقایان قرار دارند .البته زیادتر خانم‌ها می باشند.فریبا در حال صحبت می گوید که یک دختر همانند کالا یا یه شی فروشی نمی باشد که گذاشته شود در داخل یه مغازه و برایش مشتری بیاید و اگر پسندیده شد برده شود در داخل خانه و آنجا نگهداری شود.من که جسارت و جرات این را ندارم به پدر بگویم من می خواهم بروم خواستگاری. پس حق انتخاب ما چه می‌ شود. یعنی ما محکومیم که در تمام عمر انتخاب شویم .حق نداریم خودمان انتخاب کنیم.برای خرید کتاب خواستگاری یا انتخاب به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب خواستگاری یا انتخاب