کتاب اندوه ماه که توسط آرش حجازی نوشته شده است.که دارای هفتاد صفحه می باشد.اندوه ماه داستان زیبایی می باشد که نخستین دفعه در سال هزار و سیصد و هفتاد و سه انتشار یافت و در سال هزار و سیصد و هفتاد و هشت دوباره چاپ گشت و پس از آن سال‌ها نایاب بود و نگارنده تمایل نداشت آن را دوباره چاپ کند .برای آنکه آن را شخصی‌ترین نوشته‌ تلقی می نمود و حتی شک داشت آن را داستان نام دهد. پس از پیروزی در داستان شاهدخت سرزمین ابدیت پنج سال می باشد که مطالعه کنندگان آن داستان به صورت های مختلف به نگارنده و ناشر فشار آورده اند که غم و ناراحتی دوباره چاپ شود و عاقبت نتیجه آن که این داستان منتشر شد.نه پیروزی و نه افتخار و نه حتی نجات دادن جان دیگران طبیب جوان را راضی نمی نماید ولی مسیر و روشی واسه ی کشف نداشته‌ای که متوجه نیست و نمی‌داند چه چیزی است که نمی تواند پیدا کند.این پژوهش اکتشافی او را عازم مسافرتی دراز می نماید که فقط همسفرانش ماه و مرگ می باشند.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب اندوه ماه تماس بگیرید.

دانلود کتاب اندوه ماه