کتاب فراموشی که توسط صالح محمدی نوشته شده است.که دارای صد و یازده صفحه می باشد.اثر داستان فراموشی توضیحاتی درمورد زندگی پر از رنج و غم فاطمه می باشد که از اول زندگی او را در تنهایی افسردگی و غم انگیز رها می کنند. با این آروز که سرگذشت او را به دست زندگی آسوده ای راهی کند ولی سرنوشت او را داخل خانه ای می کند که پس از غم و اندوه مردی به اسم صابر تا انتهای عمر بروی بدن و روحش باقی می گذارد و پس از مدتی که داخل اردوگاه بهزستی می شود تا در آن زندان با دخترانی رها گشته در آن بیابان روبرو شود و آنجا هم رنگی از امید نبیند و هر چیزی که موجود است غم و اندوه و دگرگونی می باشد.در بین تمام این خشم ها و عذاب که آدم های پست برای او بوجود می آورند. آدم هایی با دل های پاک و ظاهری شاید آلوده هستند که او را به بغل مهم خویش کشیده که در خاطرهای تلخ فاطمه یه نورهای کوچک هم تابیده شود که اگر آن ها نبودند شاید او از هیچ به هیچ رسیده بود.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب فراموشی تماس بگیرید.

دانلود کتاب فراموشی