کتاب داستان های بهرنگ که توسط صمد بهرنگی نوشته شده است.که دارای بیست و هشت صفحه می باشد.صمد بهرنگی متولد شده در دو تیر هزار و سیصد و هجده می باشد.پدر او عزت و مادرش سارا اسم داشته اند. صمد دو برادر و سه خواهر داشت. پدر او کارگری فصلی بود که اکثرا به شغل زهتابی آنکه شغلش تابیدن زه و تهیه کردن رشته تافته از روده گوسفند و حیوانات دیگر بوده که اینطور زندگی را سپری می نمود و خرجش و دخلش باهم جور نبود. او مشهور به بهرنگ می باشد و از داستان نگاران و محققان و مترجم و شاعر ایرانی بوده است. مشهورترین کار وی داستان ماهی سیاه کوچولو بوده و او هم اکنون تألیفاتی درباره ی شیوه ی آموزش زبان فارسی در آذربایجان و پژوهش هایی درباره ی ادبیات شفاهی آذربایجان داشته است.اثر مقابل ما همچنان از نمونه داستان هایی از این نگارنده است.موش گرسنه و پسرک لبو فروش و پیرزن و جوجه طلایی اش و سرگذشت دانه برف و دوگربه روی دیوار و ماهی سیاه کوچولو از آثار وی است.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب قصه های بهرنگ تماس بگیرید.

 

دانلود کتاب داستان های بهرنگ