کتاب داستان های عارفانه که توسط علامه حسن زاده علامه نوشته شده است.که دارای صد و چهل و دو صفحه می باشد.از جمله امرهای سازنده و دگرگون کننده در زندگی آدمی عبرت گرفتن از سرگذشت های افراد قبل می باشد.واسه ی تمام احتیاج می باشد که داخل این کلاس آموزنده شده و از فراز و نشیب های تاریخ درس عبرت گرفته برای آنکه تاریخ همواره تکرار خواهد شد و روزی میرسد که زندگی ما همچنان واسه ی آیندگان تاریخ می شود.تاریخ آزمایشگاه مسائل مختلف زندگی انسانها است. داستان پیشینیان نمونه ی جمع شده ای است پر از اهمیت تجربیات آن ها و ما خواهیم فهمید که محصول زندگی چیزی بجز تجربیات نمی باشد و تاریخ آیینه ای است که همه ی قامت اجتماع انسانی را در خویش منعکس می کند و زشتی ها و زیبایی ها و ناکامی ها و پیروزی ها و شکست ها و عاملهای هر یک از این امرها را به این موجب خواندن تاریخ گذشتگان عمر آدمی را درست به مقدار عمر آن ها طولانی می سازد. برای آنکه مجموعه ای از تجربه های زمان عمر آن ها را در دست انسان قرار می دهد.با دقت به آنکه بخش اساسی از قرآن به طور سرگذشت قومهای پیشین و داستان های گذشتگان بیان گشته است و قرآن مجید با زبان شیرین داستان انبیاء و قومها را بیان می کند و امید است بتوانیم از داستان گذشتگان عبرت گیریم.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب داستان های عارفانه تماس بگیرید.

دانلود کتاب داستان های عارفانه