کتاب قلندر و قلعه که به دست سید یحیی یثربی نگاشته شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هشتاد و پنج به انتشار رسیده و در نشر قو چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد سیصد و هفتاد و نه صفحه است.یحیی در زمان کودکی هر شب در خواب دیده که واسه ی پرواز نمودن یک بال زیادتر ندارد و نیاز به بال دیگری داشته که با آن بتواند پرواز نماید و چون متوجه می شود که این بال همان علم و اندیشه و دانش است .طی پا فشاریهای بسیار عاقبت پدر و مادر وی او را راضی می نمایند که واسه ی یادگرفتن علوم گوناگون به شهرهای دیگر سفر نمایند ولی بعد از این همه کوشش و درس خواندن و عاقبت به جایی رسیده که ادامه دادن و خواندن این درسها را بی فایده می داند و تمام آنهایی را که مطالعه نموده است تکراری می داند .از سمتی هر زمان یحیی صحبتی می کند و یا نکته ای می گوید از هر سمت به خاموشی و تسلیم وادارش می نمایند و تعقیب و آزار و تهدیدش می نمایند و به همین سبب تصمیم می گیرد به جستجو پردازد. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب قلندر و قلعه تماس بگیرید.