کتاب بانوی سربدار که به دست حمزه سردادور نگاشته شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و نود و یک به انتشار رسیده و در نشر سپهرادب چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد سیصد و شصت و نه صفحه است.در دورانی كه مغول‌ها به ایران مسلط شدند سلطان ابوسعید از فرزندان هلاكو داخل سلطانیه پایتخت خویش فرمانروایی می نمود. او ماموران خویش را كه ایلچی اسم داشتند واسه ی ماموریت‌های بسیار مهم می فرستاد. ایلچی‌ها به هر شهر و سرزمینی كه می‌رسیدند اهالی محل به اجبار باید پذیرایی‌ شایانی از آنها می نمودند و هر چیزی را خواستند برایشان فراهم می کردند . یكی از این ایلچی‌ها به قریه باشتین كه مردم آن از افراد شیعیان تعصب داشته بودند رسیدند و پس از این كه بهترین عمارت را واسه ی ماندن ایلچی انتخاب نمودند واسه ی خوش‌گذرانی زنانی طلب نمودند. آزاده دختر زیباروی واسه ی این کار انتخاب شد. ولی آزاده كه زنی بسیار با غیرتی بود حاضر بود به دار کشیده شود ولی تسلیم مغول‌ها نگردد. در این دست‌ درازی کردن مغولان به زن‌ها جنگی ایجاد شد و به جز چندین نفر ایلچی و همراهانش از بین رفتند .برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب بانوی سربدار تماس بگیرید.

دانلود کتاب بانوی سربدار