کتاب قطار نیمه شب که به دست امیر عشیری نگاشته شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هشتاد و چهار به انتشار رسیده و در نشر دبیر چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد دویست و هفتاد صفحه است.کمی بعد از این که شارل کلود و همسر خود من را با ماشین خویش به ایستگاه راه آهن آوینیون رساندند.قطار بسیار سریع مارسی به پاریس داخل ایستگاه آمد. ایستادن قطار داخل این شهر که سابقه ی تاریخی دارد تنها ده دقیقه بود. من از شارل و همسر وی به موجب مهمان نوازی بسیار خوبشان در طول سفر سه روزه من و ماندن داخل خانه آنها تشکر و خداحافظی نمودم و سوار قطار شدم. کوپه های یکم تا چهارم واگنی که من در آن شده نشسته بودم پر از مسافر بود. فقط در کوپه سوم جا واسه ی یک نفر موجود بود. از آنجا که ساعت از دوازده شب سپری شده بود و مسافرهای این چندین کوپه خوابیده بودند و من ترجیح دادم به پیدا کردن خود که در ضمن واسه ی مسافرهای دیگر کوپه ها مزاحمتی ایجاد نکنم ادامه دهم. برای خرید کتاب قطار نیمه شب به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب قطار نیمه شب